ปณิธานสูงสุดในฐานะกวีตามความคิดของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

                คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ได้กล่าวไว้ว่า  เรา จะต้องสะท้อนยุคสมัยของเราให้ชัดเจน ด้วยเชิงศิลปะที่เราทำได้ ถามว่าทำเพื่อใคร ก็เพื่อผู้อ่านงานของเรา เพื่อปลุกจิตสำนึกของเขาให้เข้าใจยุคสมัย เหตุการณ์ ว่ามันคืออะไร มันมาจากอะไร แล้วมันควรจะไปยังไง ขั้นต้นก็คือเราจะต้องสะท้อนปรากฏการณ์ที่ชัดเจน ไม่พร่ามัว แล้วก็โยงไปหาเหตุให้ได้ว่าปรากฏการณ์นี้มันมาจากเรื่องอะไรให้ถูกต้องด้วย ความหยั่งรู้ของเรามันจะเป็นตัวไปชี้ว่าอันไหนถูก ไม่ถูก ถ้าเราสะท้อนปรากฏการณ์ความเป็นจริง และที่มาของปรากฏการณ์อย่างถูกต้อง ให้ทางออกหรือว่าเป้าหมายที่มันควรจะดีกว่านี้ ผู้อ่านก็จะรู้ได้เอง หรือเราจะแนะให้รู้ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ นี่ก็คือ 3 อย่าง ปรากฏการณ์เป็นจริง ที่มาของมันเป็นจริง และที่ไปที่มันควรจะเป็นไป เป็นหน้าที่ของคนทำงานศิลปะควรจะต้องทำ เป็นผู้ดูแลความรู้สึกของผู้คนในสังคม เพราะเราทำงานด้านอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ มันเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนด สิ่งแวดล้อมก็คือสังคม ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก และเราก็ควรจะต้องดูแล ว่าควรจะทำยังไงกับมัน ให้เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเหยื่อของมัน มิฉะนั้นเราจะเกิดลักษณะไม่ทันยุค หรือว่าล้ำยุค หรือว่าหลงยุค หรือว่าประจบยุค ซึ่งไม่ถูกต้อง ใช้คำว่า 4 อย่า 5 ต้อง

                 4 อย่า คือ อย่าตกยุค อย่าล้ำยุค อย่าหลงยุค และอย่าประจบยุค

                 5 ต้อง คือ ต้องทันยุค ต้องเป็นปากเสียงผู้เสียเปรียบ ต้องอทัศนะปัจเจก ต้องเอาส่วนตัวขึ้นต่อส่วนรวม ต้องมีจิตสำนึกทางการเมือง และต้องทำงานอย่างรักศักดิ์ศรี คือนอกจากไม่ไยดีต่อมงกุฎที่สวมครอบแล้ว ก็ไม่ยินดีที่จะเอาคราบสัตว์อื่นมาสวมครอบด้วย นี่คือ 4 อย่า 5 ต้องสำหรับคนที่ทำงานด้านศิลปะ หรืออย่าว่าแต่ศิลปะ การทำงานอะไรก็ตามแต่ ถ้าตระหนักรู้ใน 4 อย่า 5 ต้องนี้ มันก็จะร่วมยุคร่วมสมัยได้อย่างสร้างสรรค์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ คนทำงานศิลปะก็ต้องรับใช้สังคม เราไม่ได้พูดว่าเรารับใช้ แต่ว่าเราต้องเป็นผู้ที่อยู่ในยุคสมัยอย่างถูกต้อง เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้อง แล้วก็สร้างสรรค์มันได้ สร้างสรรค์ก็ไม่ได้หมายถึงการรับใช้ เป็นการทำเพื่อยุคสมัยที่ดีกว่าถ้า จะพูดแบบปัญญาชนคนชั้นกลางก็บอกว่า เราเป็นผู้สร้างสรรค์ยุคสมัย ถ้าจะพูดแบบชาวสังคมนิยม เราเป็นผู้รับใช้ยุคสมัย มันไม่ต่างกันหรอก

 ปัจจุบันอาจารย์ทำงานอะไรอยู่บ้าง

 

คำขวัญกาญจน์ - สุพรรณ