โครงการสำรวจพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เพื่อทำร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเสวนาเรื่อง “การศึกษาศักยภาพพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”ในโครงการสำรวจพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เพื่อทำร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เขตกรุงเทพฯปริมณฑล และ 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพื้นที่ของเครือข่ายฯ มีความคาบเกี่ยวกับโครงการทวายโปรเจ็ค และโครงการ Eastern – Western Corridor โดยตรง ดังนั้น เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงได้จัดโครงการศึกษาศักยภาพพื้นที่เขตภาคกลางตอนล่างฯ ครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างโจทย์วิจัยในพื้นที่เขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จำนวน 30 คน จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 5 คน  สำหรับการเสวนาเรื่อง “การศึกษาศักยภาพพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ นายสรรเพชญ ศลิษฎร์อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร. กาญจนา เชียงทองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการสร้างโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ หลังจากนั้นเป็นการศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯไปถึงด่านท่าตะโกและ/หรือด่านน้ำพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี วิทยากรโดย อาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ และ อาจารย์จรายุทธ มงคลวงษ์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและขั้นตอนกระบวนการผลิตของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายฯได้ศึกษาดูงานในพื้นที่เขตชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นรอยต่อกับทวายของสหภาพพม่า ที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างโจทย์วิจัยในพื้นที่เขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างต่อไป