เขื่อนแม่กลอง


สถานที่ตั้ง :

         ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม
        เป็นเขื่อนน้ำขนาดใหญ่ในบริเวณคุ้งแม่น้ำแม่กลอง นับว่าเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ราบภาคตะวันตกถึงประมาณ 3 ล้านไร่ ในจังหวัดสุพรรณบุรีตอนล่าง กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร จนถึงสมุทรสงครา ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำแม่กลองไหลลงสู่อ่าวไทย นอกจากนี้ยังรวมเนื้อที่ตอนเหนือของเพชรบุรีด้วย เพื่อให้บริเวณเหล่านี้ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งหนึ่งของประเทศมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปีทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวน การประมง การคมนาคม รวมทั้งน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งตลอดแนวฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก


เส้นทางเข้าสู่เขื่อนแม่กลอง
         เขื่อนแม่กลอง อยู่ในเขตอำเภอท่าม่วง ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีมาทางใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์