โครงการพัฒนาแหลมถั่วงอก


                     
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ และติดตามผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษแหลมถั่วงอก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศาแหลมถัาวงอกและพื้นที่เชื่อมโยง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานดังกล่าวกับผุ้ว่าาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
                   
โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษแหลมถั่วงอก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พิจารณาความเหมาะสมในการบริหารการพัฒนาพื้นที่แหลมถั่วงอก ซึ่งเป็นเกาะอยู่ระหว่างแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง เหมาะที่จะบริหารพัฒนาให้เป็น "สวนสันติภาพโลกและพิพิธภัณฑ์สงคราม" (World Peace Sanctuary and War Memorial Museum) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์รถไฟและการบูรณะเส้นทางรถไฟสายมรณะ และการสันทนาการทางน้ำ 
            องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ในการทำการศึกษาและกำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแหมลถั่วงอกและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่แหลมถั่วงอกและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ เกาะรัตนกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก เป็นต้น 
     
โดยจะเนินการก่อสร้างสวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งถูกจำลองเหตุกาณ์และนำเสอนไว้เป็นเครื่องเตือนสติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ถึงการสูญเสียจากสงครามที่สอนให้โลกรู้ว่ามิได้มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริง สันติภาพเท่านั้น คือ วิถีทางออกของปัญหาความขัดแย้งทั้งปวงอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา :

                "รัฐให้เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน". ข่าวบุญข่าวเฮง. 20-30 พฤศจิกายน 2547. หน้า 3.