อำเภอดอนเจดีย์  เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  เพราะเป็นดินแดนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี  เมื่อปี พ.ศ. 2135  และโปรดเกล้าฯ  ให้จัดสร้างสถูปเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ  ที่ตำบลหนองสาหร่ายเดิมอำเภอดอนเจดีย์มีฐานะเป็นเพียงตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอศรีประจันต์หลัง พ.ศ. 2502  องค์สถูปเจดีย์ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว  ชุมชนดอนเจดีย์ก็ขยายตัว  เติบโตเป็นลำดับกระทรวงมหาดไทยจึงยกฐานะตำบลดอนเจดีย์  ตำบลหนองสาหร่าย  ตำบลไร่รถ  ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอและเป็นอำเภอดอนเจดีย์ใน  พ.ศ. 2508  ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์อยู่ที่หมู่ที่ 5  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  แบ่งการปกครองเป็น  2  ส่วน  คือ  การปกครองส่วนภูมิภาคมี  5  ตำบล  50  หมู่บ้านและการปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  7  แห่ง   

           

          อำเภอดอนเจดีย์มีพื้นที่  252.081  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอสามชุก  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอศรีประจันต์  ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภออู่ทอง  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภออู่ทอง  และอำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี

  

        คำขวัญประจำอำเภอคือ  “ดอนเจดีย์  แดนยุทธหัตถี  อนุสาวรีย์วีรกรรม  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

แหล่งอ้างอิง

          สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ.  (2557).  แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี.  นครปฐม:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.