การทำมีดเหน็บ บ้านห้วยกระเจา หมู่ 2 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา โดยช่างฝีมือ คือ นายสรวง สืบดี เป็นการนำมีดตัดอ้อยที่หมดอายุใช้งานแล้วมาเผาไฟจนสุกแดง แล้วตีใหม่ด้วยค้อนเหล็กให้มีรูปร่างเป็นมีดเหน็บ เมื่อเสร็จแล้วจะแกะสลักลวดลายที่ตัวมีด ด้ามมีด ฝักมีดให้สวยงาม ซึ่งมีอุปกรณ์ในการทำ ได้แก่ มีดตัดอ้อยที่หมดอายุใช้งานแล้ว ไม้สำหรับการทำฝักมีด โลหะสำหรับทำปลอกรัด ค้อนเหล็ก 
การทำมีดเหน็บด้วยมีดตัดอ้อยที่หมดอายุใช้งานแล้วนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน เพราะนอกจากจะเป็นการนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่าอีกด้วย

 

ที่มา:http://chm-thai.onep.go.th/chm/data_province/kanchanaburi/Traditional.html