1.ไม้กวาดพันปี ชาวบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ได้คิดประดิษฐ์ไม้กวาดใยมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากไม้กวาดอ่อนแบบเดิม มาใช้วัตถุดิบที่มีและหาง่ายในท้องถิ่น คือ กาบมะพร้าว นำมาแช่น้ำเพื่อใช้เส้นใยทำไม้กวาด หวายสำหรับถักรัด และใช้ไม้หนามแดง สำหรับทำด้าม ซึ่งขั้นตอนในการทำนั้นชาวบ้านบางแม่หม้ายมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดีได้มีการรวมกลุ่มอาชีพจัดทำเพื่อจำหน่ายจนมีชื่อเสียงไปทั่วว่าเป็นไม้กวาดที่มีความแข็งแรงทนทานและสวยงาม ทั้งยังแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านที่รู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ที่เกิดประโยชน์มากมายทั้งในแง่การสร้างรายได้และลดภาวะทางขยะ จึงนับเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าที่ชาวบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้าภาคภูมิใจ เพราะมีการกล่าวขานกันว่า ไม้กวาดนี้ใช้งานได้นานถึงพันปีก็ไม่พัง (เบญจวรรณ จันทร์พลูหลวง,2542, หน้า 17)

                2.กาจับหลัก กาจับหลักเป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นง่ายๆ จากไม้ไผ่สำหรับจับนกกาเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอบางปลาม้ามีอาชีพหลักในการทำนา ในอดีตศัตรูที่สำคัญของการทำนาคือนกกาที่มักมาหากินในท้องทุ่งจิกกินรวงข้าวที่ที่กำลังสุก หรือที่ชาวนาเก็บเกี่ยวกองอยู่ในท้องทุ่งให้ได้รับความเสียหาย ครั้นจะคอยไล่คอยยิงก็จะทำให้เสียเวลา พื้นที่กว้างจำนวนแรงงานก็มีไม่เพียงพอ ชาวนาจึงได้คิดวิธีทำเครื่องมือจับนกกาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาคอยเฝ้าไล่เฝ้ายิง ทั้งยังสามารถนำนกกาที่มาจับได้มาประกอบเป็นอาหารรับประทานได้ อุปกรณ์นี้คือ “กาจับหลัก”

                กาจับหลักประดิษฐ์ขึ้นจากลำไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้หาง่ายมีอยู่ทั่วไปวิธีการทำนั้น มีผู้ที่มีความรู้ คือ คุณอร่าม สุวรรณหงษ์  แห่งหมู่บ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า

                3.ปลาย่างบางปลาม้า การทำปลาย่างเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานๆ พื้นที่ในอำเภอบางปลาม้ามีแหล่งน้ำมากมาย คำพังเพยที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ยังคงใช้ได้ดีสำหรับอำเภอบางปลาม้า ปลาจำนวนมากมายที่จับได้ตามแม่น้ำ ลำคลอง และหนองบึงต่างๆ ส่วนหนึ่งชาวบ้านนำมาย่างให้เนื้อปลาแห้งกรอบสามารถเก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพการทำปลาย่างอยู่ที่ ตำบลองค์รักษ์ ตะค่า และไผ่กองดินซึ่งส่วนมากจะตั้งบ้านเรือนและเตาย่างปลาอยู่ริมแม่น้ำเหนือริมคลองเพื่อความสะดวกแก่การขนส่งเนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอย่างปลาจะรับซื้อปลาที่ชาวประมงที่จับปลาตามแม่น้ำลำคลองจะได้แก่ปลา เบญจพรรณพวก ปลาสร้อย ปลาซ่า ปลาแก้มช้ำ ปลาแขยง ปลาฉลาด ถ้าเป็นปลาจากบ่อเลี้ยง จะได้แก่ปลาสวาย ปลาช่อน ปลาที่ย่างเสร็จแล้วส่งไปจำหน่ายยังภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศ

                4.การทำเครื่องจักสานไผ่-หวาย บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้าการทำเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่นั้นมีอยู่ทั่วไปในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี แต่การทำเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ที่หมู่บ้านโพธิ์ศรีจะมีลักษณะพิเศษตรงที่มีฝีมือในการจักสานประดิษฐ์ลวดลายที่ปราณีตละเอียด สวยงาม เป็นลายที่สานยาก เช่น ลายดอกพิกุล ลายแววมยุรา ลายหนามทุเรียน ลายดอกลั่นทม ลายสตางค์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปให้ทันสมัยเหมาสมต่อลักษณะการนำไปใช้ ทำให้เครื่องจักสานบ้านโพธิ์ศรีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มจักสานบ้านโพธิ์ศรี มีคุณป้าปั่น  เปิ่นใจช่วย เป็นประธานกลุ่ม ดำเนินการจัดทำเครื่องจักสาน        จากไผ่ – หวาย ส่งจำหน่ายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอบางปลาม้า

                5.การทำระหัดวิดน้ำจำลอง  ระหัดวิดน้ำจำลองเป็นการพัฒนาผลงานการประดิษฐ์ ของประดับจากไม้ไผ่อีกชนิดหนึ่ง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยการนำไม้ไผ่มาประดิษฐ์เป็นระหัดวิดน้ำจำลองสามารถวิดน้ำได้โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า นำไปประดับตกแต่งสวนหย่อมหรือประดับตามห้อง อาคารต่างๆ ให้ความร่มรื่นแก่สถานที่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสถานที่ผลิตและจำหน่ายที่บริเวณกลุ่มแม่บ้านบางปลาม้า ข้างที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า