การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)

    จี เอ พี เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษว่า Good Agricultural Practice คือ การปฏิบัติในการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจ  

   การปลูกพืชระบบ GAP เป็นการปลูกพืชตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องบันทึกการปฏิบัติทุกขั้นตอน

8 ข้อกำหนดต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี           

1. ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด

2. ปลูกในพื้นที่ดีไม่มีเชื้อโรค               

3. ใช้ และเก็บสารเคมีถูกต้อง             

4. ผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ       

5. สำรวจศัตรูพืชและป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง              

6. เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี    

7. ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย          

8. จดบันทึกทุกขั้นตอน