ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทที่สร้าง1

2

3

4

5

6

7

 หมายเหตุ**** หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น5 ห้องจดหมายเหตุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กส571.9 ผู้แต่ง ส299ค พ.ศ.2550