อำเภอด่านมะขามเตี้ย

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

          มีการตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 200  ปี  สมัยก่อนเป็นด่านตรวจคนเข้าออกตามชายแดนของอำเภอเมืองกาญจนบุรียามปกติราษฎรใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาเมื่อเกิดศึกสงครามเก้าทัพ "ขุนด่าน"  พร้อมด้วยทหารไทยที่ประจำด่านได้ต่อสู้กับทหารพม่ามีผู้คนล้มตายจำนวนมาก  และบริเวณนี้มีต้นมะขามซึ่งเตี้ยมากอยู่ต้นหนี่งเมื่อตั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่าบ้านหนองมะขามเตี้ยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นด่านมะขามเตี้ย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองกาญจนบุรีจำนวน 3 ตำบลได้แก่ต.ด่านมะขามเตี้ยต.กลอนโดและต.จรเข้เผือกจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยต่อมาได้ประกาศยกฐานะเป็น "อำเภอด่านมะขามเตี้ย"เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 

2.เนื้อที่/พื้นที่ : 623 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว อุณหภูมิระหว่าง 34 - 38 องศาเซนเซียส

ข้อมูลการปกครอง

           1.ตำบล.......4.... แห่ง

           2.หมู่บ้าน....41.... แห่ง

           3.เทศบาล..1.....แห่ง

           4.อบต........4 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก : การเกษตรปลูกพืชไร่  เช่นอ้อยมันสำปะหลัง  หน่อไม้ฝรั่งข้าวโพด
                           เลี้ยงสัตว์  เช่น  วัวควาย  สุกร  ไก่
                           ทำนา  ปลูกผัก  เช่น  ต้นหอม  ผักกาด  ถั่วฝักยาว  เป็นต้น

2.อาชีพเสริม : รับจ้าง

3.จำนวนธนาคาร : มี 3 แห่ง ได้แก่
                                     1.ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
                                     2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ
                                     3. ธนาคารกรุงไทย

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า : ไม่มี

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม : ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมโทร.  0-3464-2023
                                   ร.ร.บ้านหนองไผ่ (ขยายโอกาส-ม.3)
                                   ร.ร.วัดยางเกาะ (ขยายโอกาส-ม.3)
                                   ร.ร.วัดจรเข้เผือก (ขยายโอกาส-ม.3)
                                   ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง (ขยายโอกาส-ม.3)
                                   ร.ร.บ้านไทรทอง (ขยายโอกาส-ม.3) 

2.มหาวิทยาลัย : -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

          แม่น้ำแควน้อย ลำภาชี  ห้วยขลุง  ห้วยลำทรายห้วยสีเสียด 

             น้ำตกสาทิตย์ชนแดน  ถ้ำเขาชะอาง  

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น : รวม 32,487  คน

2.จำนวนประชากรชาย   : รวม 16,384  คน

3.จำนวนประชากรหญิง  : รวม 16,103 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร : 52 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก : รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3209
                    สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
                    สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ : ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
                    ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

3.ทางอากาศ : ท่าอากาศยาน   หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ : อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, หน่อไม้ฝรั่ง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ(แม่น้ำ/บึง/คลอง) : แม่น้ำแควน้อย, ลำภาชี, ห้วยขลุง, ห้วยลำทราย

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ : 

1.บริษัทเอ็มเอสอินดัสเทรียลซัพพลายจำกัด  ที่ตั้ง  ม.3  บ้านแหลมทองต.กลอนโด
2.บริษัทพี.เอ็ม.จี.เฟอร์ทิไลเชอร์จำกัด 109 ม.6 ต.ด่านมะขามเตี้ย โทร.08 1378 9603และ08 9919 5544
3.บริษัทก้าวหน้าทั่วไทยเพื่อการเกษตรจำกัด 159/7 ม.11 ต.จรเข้เผือก 
โทร. 0 1291 3426 และ 0 9837 3295 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/06/2012