อำเภอท่าม่วง

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา 

อำเภอท่าม่วงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2441 ที่บ้านท่าไม้รวก (ตำบลม่วงชุมปัจจุบัน)ให้ชื่ออำเภอที่ตั้งขึ้นซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ "วัดใต้" (วัดมโนธรรมารามปัจจุบัน)ว่า "อำเภอใต้"มีนายอำเภอคนแรกซึ่งเป็นชาวบางกอกน้อยชื่อนายชม 
         ต่อมาความเจริญของลำน้ำเปลี่ยนไปประชาชนอพยพลงมาทางใต้เพราะบริเวณท่าไม่รวกเดิมเป็นลำน้ำคดไม่สะดวกในการสัญจรของเรือแพจึงย้ายอำเภอมาตั้งใหม่บริเวณใกล้วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงและตั้งชื่ออำเภอใหม่ว่า "อำเภอวังขนาย"ต่อมาปีพ.ศ.2484 พระวรภักดิ์พิบูลย์นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าอำเภอนี้ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะอำเภอตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วงและอยู่ท้ายตลาดท่าม่วงซึ่งเป็นตลาดใหญ่จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจาก "อำเภอวังขนาย"เป็น "อำเภอท่ามวง"ตามชื่อตำบลที่ตั้งเป็นสำคัญในปีพ.ศ.2489 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันณตำบลท่าม่วงทางหลวงแผ่นดินสายที่ 18 (ถนนแสงชูโต)เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอเดิมมีขนาดเล็กคับแคบและชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถขยายได้

2.เนื้อที่/พื้นที่ : 610.97 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล.......13.... แห่ง

2.หมู่บ้าน....120.... แห่ง

3.เทศบาล..9.....แห่ง

4.อบต........8 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม (อ้อยข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดผักต่างๆ )
ปศุสัตว์ (ไก่เป็ดโคสุกรฯลฯ)
ประมง

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP

3.จำนวนธนาคาร ได้แก่ มี 8 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย  โทร.0-3461-1891
ธนาคารออมสินโทร.0-3461-1001
ธนาคารนครหลวงไทย  โทร.0-3461-1119
ธนาคารกรุงเทพโทร.0-3461-1722
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโทร.0-3461-1139
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า : มี 1 แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง  โทร.0-3461-1433
โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนหนองตากยา

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

แม่น้ำแม่กลอง
แร่โดโลไมท์และฟอสเฟต
ป่าสงวนแห่งชาติ
ภูเขาและถ้ำต่างๆ

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น : รวม 81,719  คน

2.จำนวนประชากรชาย   :  รวม 39,780  คน

3.จำนวนประชากรหญิง  :  รวม 41,939 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร : 133.75 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

 1.ทางบก : - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323,324
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
สถานีรถไฟhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" >  หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ : - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

3.ทางอากาศ : - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ : อ้อยข้าวมันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่        : แม่น้ำแม่กลอง
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ   : บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยจำกัด
ต.วังศาลาอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด
ต.วังขนายอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
บรษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัด
ต.วังศาลาอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
บริษัทสุราทิพย์นครกาญจนาจำกัด
ต.วังขนายอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
บริษัทแสงโสมจำกัด
ต.วังขนายอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 03/07/2013