อำเภอท่ามะกา

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

                เดิมชื่อว่าอำเภอลาดบัวขาวตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2445 โดยเอาพื้นที่เขตตำบลท่าผา  ต.ธรรมเสน  และต.ลาดบัวขาว  รวมกันตั้งเป็นอำเภอลาดบัวขาวในสมัยนั้นยังขึ้นอยู่กับจ.ราชบุรี  ต่อมาในปีพ.ศ. 2453  สมัยขุนศรีสรนาสน์นิคมหรือมหาจันทร์ปุญสิริเป็นนายอำเภอได้ย้ายที่ว่าการอำเภอพระแท่นจากต.พงตึกมาตั้งใหม่ที่ปมู่บ้านถ้ำมะกาอยู่ทางด้านฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองโดยซื้อที่ดินของขุนอารักษ์รุณกิจจำนวน 10  ไร้ 20  ตารางวา  เป็นเงิน 120  บาท  และที่ดินของนายชื่นจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 60  ตารางวา  เป็นเงิน 120 บาท  รวมเป็นเนื้อที่ของอำเภอ 12  ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา  ใช้เป็นที่สร้างที่ว่าการอำเภอพระแท่นหลังใหม่เนื่องจากที่ท่าน้ำหน้าอำเภอมีต้นมะกาต้นใหญ่ต่อมาในปีพ.ศ.2460สมัยขุนรามบุรีรักษ์(แอร่มสุนทรศารทูล)เป็นนายอำเภอจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จากอำเภอพระแท่นเป็นอำเภอท่ามะกา  ซึ่งยังคงขึ้นอยู่กับท้องที่จ.ราชบุรี  จนกระทั่งปีพ.ศ. 2480  จึงได้โอนมาขึ้นกับท้องที่จ.กาญจนบุรีจนถึงปัจจุบัน

2.เนื้อที่/พื้นที่ : 340.809 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : เขตร้อน

ข้อมูลการปกครอง

             1.ตำบล.......17.... แห่ง

             2.หมู่บ้าน....153.... แห่ง

             3.เทศบาล..8.....แห่ง

             4.อบต........13 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก : การเกษตรกรรม, การอุตสาหกรรม

2.อาชีพเสริม : ปศุสัตว์ ,รับจ้าง

3.จำนวนธนาคาร : มี 9 แห่ง ได้แก่
                                    ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน  สาขาท่ามะกา
                                    ธนาคารออมสิน  สาขาท่ามะกา  สาขาลูกแก  สาขาท่าเรือ
                                    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาลูกแก  สาขาท่าเรือ
                                    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน  สาขาลูกแก  สาขาย่อยท่าเรือพระแท่น
                                    ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน  สาขาท่าเรือ
                                    ธนาคารทหารไทย  จำกัดมหาชน  สาขาท่าเรือ
                                    ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน  สาขาท่าเรือ
                                    ธนาคารนครหลวงไทยจำกัดมหาชน  สาขาท่าเรือ
                                    ธนาคารธกส.  สาขาท่าเรือพระแท่น

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า : มี 2 แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม : ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม  ที่ตั้ง  ม.4  ต.ท่ามะกาโทร.034-541
                                  ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร  ที่ตั้ง  ม.10  ต.พระแท่น
                                  ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม  เขตเทศบาล  ต.ท่าเรือ
                                  ร.ร.นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์  ที่ตั้ง  ม.2  ต.สนามแย้
                                  ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา  ม.5  ต.เขาสามสิบหาบ

2.มหาวิทยาลัย  : ไม่มี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง  

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น : รวม 118,497  คน

2.จำนวนประชากรชาย   : รวม 57,799  คน

3.จำนวนประชากรหญิง  : รวม 60,698 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร : 347 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก : รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323,346,3209,3081,กจ 11023
                     สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
                     สถานีรถไฟ   หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ : ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
                    ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

3.ทางอากาศ : ท่าอากาศยาน   หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ : อ้อย  ข้าวโพดหนอไม้ฝรั่ง 

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ(แม่น้ำ/บึง/คลอง) : แม่น้ำแม่กลองและคลองชลประทาน

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ : บริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตร  จำกัด  โทร.  0-3456-6191 , 

                                                             0-3456-6123
                                                             บริษัทน้ำตาลไทยกาญจนบุรี  จำกัด  โทร.  0-3456-6290 ,

                                                             0-3456-6300
                                                            บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทยจำกัด  โทร.  0-3454-1080, 541181
                                                            บริษัทน้ำตาลท่ามะกา  จำกัด  โทร. 0-3454-2536-8
                                                            บริษัทน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรจำกัด  โทร. 0-3451-1050,541055
                                                            บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัด  โทร.  0-3456-6290 , 566300
                                                            โรงงานเมโทรหวายเหนียว  โทร.  0-3456-2399
                                                            บริษัทไวต้าฟู้ด  โทร. 0-3454-2634-7
                                                            โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ  โทร. 0-3456-1531-2
                                                            โรงงานผลิตปุ๋ยหวายเหนียว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/08/2012