อำเภอศรีประจันต์(สุพรรณบุรี)

คำขวัญจังหวัด    สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลิปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

คำขวัญอำเภอ       -

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ม.3 ต.ศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

หมายเลขโทรศัพท์   035-581001

หมายเลขโทรสาร    035-581001

เว็บไซต์อำเภอ         -

  ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา เดิม อ.ศรีประจันต์ เป็นท้องที่ของ อ.ท่าพี่เลี้ยง (อ.เมืองสุพรรณบุรี) กับ อ.เดิมบางนางบวช (อ.สามชุก) เพราะอาณาเขตของสองอำเภอเนื้อที่กว้างใหญ่จึงได้แบ่งท้องที่อำเภอท่าพี่เลี้ยงตอนหนึ่ง (ต.มดแดงปัจจุบัน) กับท้องที่อำเภอนางบวช (ปัจจุบันอำเภอสามชุก) รวมเป็นอำเภอศรีประจันต์ ในราว ร.ศ.120 (พ.ศ.2444)  

2.เนื้อที่/พื้นที่          184.079 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป               มี 3 ฤดู คือน ร้อน ฝน หนาว

ข้อมูลการปกครอง        

1.ตำบล.......9.... แห่ง             3.เทศบาล..1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....64.... แห่ง           4.อบต........9 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ       

1.อาชีพหลัก ได้แก่                ทำนา ทำไร่ ทำสวน

2.อาชีพเสริม ได้แก่               ทำนาแห้ว เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

3.จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.035-581264

ธนาคารออมสิน โทร.035-581481,035-581570

ธนาคารนครหลวงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ด้านสังคม       

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่          โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา โทร.035-420028

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" โทร.035-581050

โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี โทร.035-521967

ด้านประชากร

 1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น     รวม 58,143  คน

2.จำนวนประชากรชาย        รวม 27,799  คน

3.จำนวนประชากรหญิง  รวม 30,344 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร  316 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม        

1.ทางบก  - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

- สถานีขนส่ง 

- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  

- ท่าแพขนานยนต์        

3.ทางอากาศ         - ท่าอากาศยาน             

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่             ข้าว แห้ว อ้อย

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  (แม่น้ำ/บึง/คลอง)            บึงลำควง  บึงหนองจอก

      

 วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2008

ข้อมูลจาก :  http://www.amphoe.com