อำเภอดอนเจดีย์

คำขวัญจังหวัด       เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงส้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษถิ่นชวนฟัง

คำขวัญอำเภอ     ดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถี อนุสาวรีย์วีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ    ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี

-หมายเลขโทรศัพท์  0-3559-1055

-หมายเลขโทรสาร   0-3559-1055

  ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา  เดิมดอนเจดีย์เป็นเพียงชื่อตำบลหนึ่งซึ่งขึ้นการปกครองอยู่กับ อ.ศรีประจันต์ห่างจากที่ว่าการ อ.ศรีประจันต์ ข้ามฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) 16 กม.  เมื่อองค์พระสถูปเจดีย์ได้รับการบูรณะชุมชนตำบลดอนเจดีย์ก็เติบโตจนปี 2505 ได้ยกฐานะเป็น กิ่ง อ.ดอนเจดีย์เมื่อปี 2508

2.เนื้อที่/พื้นที่          252.081 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือน ร้อน ฝน หนาว

 ข้อมูลการปกครอง        

1.ตำบล.......5.... แห่ง             3.เทศบาล..2.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....50.... แห่ง           4.อบต........5 ... แห่ง

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก  ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย ทำการประมง (เลี้ยงกุ้ง)

2.อาชีพเสริม ได้แก่               กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า

3.จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่        

-ธนาคารกรุงไทย  โทร.035-591301-3Fax: 035-591304

-ธนาคารออมสิน โทร.035-591658-9

-ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 035-591111-3

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนเจดีย์ โทร. 035-591153 Fax: 035-507408

 ด้านสังคม        

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา โทร.035-591011

2.โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา โทร.035-557115

ด้านประชากร   

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น      รวม 45,650  คน

2.จำนวนประชากรชาย        รวม 22,2260  คน

3.จำนวนประชากรหญิง       รวม 23,390 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร            5 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม        

1.ทางบก                - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  322

- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -

- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -

- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่             ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง)

-คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

-ลำน้ำท่าคอย

                               

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/09/2012

ข้อมูลจาก :  http://www.amphoe.com