อำเภอสามชุก

คำขวัญจังหวัด    สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลิปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

คำขวัญอำเภอ  หลวงพ่อมุ่ยลือนาม หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ ท่าจีนคือชีวิต แหล่งผลิตเกษตรกรรม วัฒนธรรมร่วมใจ ธารน้ำใสบึงระหาร

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ       ม.2 ต.สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี

  หมายเลขโทรศัพท์           0-3557-1188,0-3554-4177

  หมายเลขโทรสาร            0-3557-1188   

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา   เมื่อ พ.ศ.2437  อ.สามชุก ตามหลักฐานเดิมมีชื่อว่า "อำเภอนางบวช" สมัยนั้นใช้บ้านพักนายอำเภอเป็นสถานที่ราชการ ครั้นถึง ปี พ.ศ.2454 ได้มีการเสนอขอจัดตั้งอำเภอทางฝ่ายเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีในบริเวณ หมู่บ้านเขาพระ ตั้งชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอนางบวช มาอยู่บริเวณหมู่บ้านสามเพ็ง ต.สามชุก ซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมเป็นป่า มีท่าเรือสำหรับชาวป่านำเกวียนบรรทุกสินค้า ของป่า มาขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าชาวเรือ และชาวเรือที่นำสินค้ามาจากทางทิศเหนือและทิศใต้ จอดขนถ่ายสินค้าแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน นับว่าบริเวณดังกล่าวนี้ เป็นแหล่งย่านการค้าสำคัญ

       ในปี พ.ศ.2457  มีการเปลี่ยนชื่อ "อำเภอเดิมบาง" เป็น "อำเภอสามชุก" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบลที่อำเภอตั้งอยู่ในปี พ.ศ.2526 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งแยกอาณาเขตอำเภอสามชุกบางส่วนตั้งเป็น"กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ"  ปัจจุบันคือ "อำเภอหนองหญ้าไซ"

2.เนื้อที่/พื้นที่      362 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป         มรสุมเขตร้อน

 ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล.......7.... แห่ง     3.เทศบาล..1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....68.... แห่ง   4.อบต........6 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่          ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

2.อาชีพเสริม ได้แก่         ร้อยมาลัย จักสาน

3.จำนวนธนาคาร มี 7 แห่ง ได้แก่

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-3557-1266

ธนาคารออมสิน โทร.0-3557-1220

ธนาคารนครหลวงไทย  โทร.0-3557-1099

ธนาคารกรุงเทพ โทร.0-3557-1211

ธนาคารยูโอบี โทร.0-3557-1055

ธนาคารกรุงไทย โทร.0-3557-1033

ธนาคารไทยพาณิชย์

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่     โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โทร.0-3557-1124

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โทร.0-3557-1017

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม โทร.0-3568-1251-2

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โทร.0-3554-4300

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

  ด้านประชากร  

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น  รวม 55,172  คน

2.จำนวนประชากรชาย    รวม 26,454  คน

3.จำนวนประชากรหญิง   รวม 28,718 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร      152 คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม         

1.ทางบก           - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340

- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -

- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่     ข้าว อ้อย ข้าวโพด

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)   แม่น้ำท่าจีน บึงระหาร

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่   บริษัท  แอกโกออน จำกัด ม.6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

บริษัท เฟียวฟู๊ด จำกัด ม.14  ต.วังลึก  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีผลิตน้ำจิ้ม  น้ำสลัดต่างๆ

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด  ม.6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี ผลิตน้ำตาล

บริษัทโกลโบฟู๊ดส์  จำกัด   ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผลิตเครื่องปรุง

ข้อมูลจาก :  www.amphoe.com