อำเภอหนองหญ้าไซ

คำขวัญจังหวัด  สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลิปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

คำขวัญอำเภอ     ดินแดนหม่อนไหมงามหรู เฟื่องฟูไม้ผลงามสะพรั่ง มั่งคั่งโคนม อุดมข้าวขาวดอกมะลิ

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี

-หมายเลขโทรศัพท์                 0-3557-7001

-หมายเลขโทรสาร   0-3557-7001

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา        อ.หนองหญ้าไซ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2526 ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2533

2.เนื้อที่/พื้นที่          427 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป               มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

 ข้อมูลการปกครอง        

1.ตำบล.......6.... แห่ง             3.เทศบาล..1.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....66.... แห่ง           4.อบต........6 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ     

1.อาชีพหลัก ได้แก่                ทำไร่ ทำนา รับจ้าง

2.อาชีพเสริม ได้แก่               เลี้ยงสัตว์

3.จำนวนธนาคาร  มี 1 แห่ง  

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-3557-7079

  ด้านสังคม       

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่          โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  โทร.035-411111

  ด้านประชากร     

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น      รวม 46,753  คน

2.จำนวนประชากรชาย        รวม 22,967  คน

3.จำนวนประชากรหญิง       รวม 23,786 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร            109 คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม               

1.ทางบก                - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3365

- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม            

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่             ข้าว อ้อย

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่(แม่น้ำ/บึง/คลอง) คลองกระเสียว

                               

 วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 05/02/2008

ข้อมูลจาก : www.amphoe.com