ประวัติความเป็นมา

        อำเภอพนมทวนเป็นดินแดนชุมชนที่มีมาช้านานควบคู่กับประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวกาญจนบุรีโบราณนักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่สมัยยุคโลหะ (Metal Age) มีการขุดพบภาชนะสำริดขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณอื่นๆอีกมากมายที่หมู่บ้านดอนตาเพชร ตำบลดอนตาเพชร
        อำเภอพนมทวนเป็นอำเภอหนึ่งในสามอำเภอยุคแรกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีเดิมชื่อว่าอำเภอเหนือเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งจังหวัด ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2374 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงแบ่งเขตจังหวัดกาญจนบุรีและที่ตั้งจังหวัดใหม่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเหนือเป็นอำเภอบ้านทวนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ภูเขา (พนม=ภูเขา) และแม่น้ำไหลทวนไปทางทิศเหนือ
        ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรบปรับปรุงการปกครองของหัวเมืองใหม่อ.บ้านทวนจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "อำเภอพนมทวน"เมื่อประมาณ พ.ศ.114 หรือพ.ศ.2433 

 

เนื้อที่/พื้นที่ : 535.78 ตารางกิโลเมตร

 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : มี 3 ฤดู

 

ข้อมูลการปกครอง

         1.ตำบล.......8.... แห่ง 

         2.หมู่บ้าน....103.... แห่ง

         3.เทศบาล..4.....แห่ง

         4.อบต........6 ... แห่ง

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

         1.อาชีพหลัก : ทำนาข้าวทำไร่อ้อยเลี้ยงวัว

         2.อาชีพเสริม : ทอผ้า

         3.จำนวนธนาคาร : มี 3 แห่ง ได้แก่
                  - ธนาคารออมสิน  โทร.034-630443
                  - ธนาคารไทยพาณิชย์  
                  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯโทร.034-579014

         4.จำนวนห้างสรรพสินค้า : มี - แห่ง

 

ด้านสังคม

         1.โรงเรียนมัธยม : โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  โทร.034-579228
                               โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
                               โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
                            วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

         2.มหาวิทยาลัย : -

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

         -

ด้านประชากร

         1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น  : รวม 53,072  คน

         2.จำนวนประชากรชาย    : รวม 25,939  คน

         3.จำนวนประชากรหญิง   : รวม 27,133 คน

         4.ความหนาแน่นของประชากร : 99 คน/ตร.กม.

 

ด้านการคมนาคม

         1.ทางบก : - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324
                     - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
                    - สถานีรถไฟhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" >  หมายเลขโทรศัพท์  -

         2.ทางน้ำ : - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
                     - ท่าแพขนานยนต์     หมายเลขโทรศัพท์  -

         3.ทางอากาศ : - ท่าอากาศยาน   หมายเลขโทรศัพท์  -

 

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

         1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ : ข้าวอ้อยมันสำปะหลัง

         2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ                : -

         3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ    : -

 วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/12/2008