ประวัติความเป็นมา

          เดิมเรียกว่า "ห้วยกบเจ่า"  จากการที่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีห้วยน้ำอยู่แห่งหนึ่งมีกบเป็นจำนวนมากมานั่งจับเจ่าให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำชาวบ้านจึงเรียกห้วยน้ำแห่งนั้นว่า  "ห้วยกบเจ่า"ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็นห้วยกระเจาอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2540 

 

เนื้อที่/พื้นที่ : 622 ตร.กม.

 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : ร้อนและค่อนข้างแห้งแล้ง

 

ข้อมูลการปกครอง

         1.ตำบล.......4.... แห่ง

         2.หมู่บ้าน....73.... แห่ง

         3.เทศบาล..0.....แห่ง

         4.อบต........4 ... แห่ง

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

         1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำไร่อ้อยและข้าวโพด เลี้ยงวัวเป็ดไก่หมู ฟาร์มกล้วยไม้

         2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า เย็บผ้าโหล จักรสาน แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

               3.จำนวนธนาคาร ได้แก่ มี - แห่ง แต่มีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลห้วยกระเจา

         4.จำนวนห้างสรรพสินค้า : มี - แห่ง

 

ด้านสังคม

         1.โรงเรียนมัธยม : ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม  โทร. 0-3456-8218
         2.มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเวสเทริน  โทร.  0-3565-1000,00-3565-1144

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

         -

 

ด้านประชากร

         1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น : รวม 32,650  คน

         2.จำนวนประชากรชาย   : รวม 15,987  คน

         3.จำนวนประชากรหญิง  : รวม 16,663 คน

         4.ความหนาแน่นของประชากร : 52 คน/ตร.กม.

 

ด้านการคมนาคม

         1.ทางบก : - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3342,3363,3443
         - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
         - สถานีรถไฟhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png"   หมายเลขโทรศัพท์  -

         2.ทางน้ำ : - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
                     - ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

         3.ทางอากาศ : - ท่าอากาศยาน    หมายเลขโทรศัพท์  -

 

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

         1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  : มันอ้อย  ข้าว

         2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ : หนองนาทะเล  พื้นที่ 1,300  ไร่หนองมะสังข์  พื้นที่     30  ไร่

         3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ :  -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2008