ประวัติความเป็นมา

         จากคำบอกกล่าวอันน่าเชื่อได้ว่าชื่อชุมชนบ้าน "เลาขวัญ"มาจากราษฏรเชื้อสายลาวที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเกาะบ้านเก่าและต่อมาได้มีชาวอำเภอบ่อพลอยได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น เมื่อทางราชการได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นจึงได้ตั้งชื่อว่า "บ้านเลาขวัญ"

 

เนื้อที่/พื้นที่ : 480 ตร.กม.

 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป : สภาพภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้ง ถ้ามีฝนตกชุกก็จะเกิดน้ำท่วม

 

 

ข้อมูลการปกครอง

         1.ตำบล.......7.... แห่ง

         2.หมู่บ้าน....89.... แห่ง

         3.เทศบาล..2.....แห่ง

         4.อบต........7 ... แห่ง

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

         1.อาชีพหลัก ได้แก่ : ทำไร่อ้อยทำไร่มันสำปะหลังทำนาข้าว  

         2.อาชีพเสริม ได้แก่ : เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่

         3.จำนวนธนาคาร  : มี 1 แห่ง ได้แก่
                  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯโทร0-3457-6110
         4.จำนวนห้างสรรพสินค้า : มี - แห่ง

ด้านสังคม

         1.โรงเรียนมัธยม  : โรงเรียนเลาขวัญราษฏรบำรุง

         2.มหาวิทยาลัย    : -

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

          -

ด้านประชากร

         1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น : รวม 50,277  คน

         2.จำนวนประชากรชาย   : รวม 50,000  คน

         3.จำนวนประชากรหญิง  : รวม 25,277 คน

         4.ความหนาแน่นของประชากร : 59 คน/ตารางกิโลเมตร

 

ด้านการคมนาคม

         1.ทางบก : - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  -
                       - สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
                      - 
สถานีรถไฟhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png" >  หมายเลขโทรศัพท์  -

         2.ทางน้ำ :  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
                       - ท่าแพขนานยนต์      หมายเลขโทรศัพท์  -

         3.ทางอากาศ : - ท่าอากาศยาน     หมายเลขโทรศัพท์  -

 

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

         1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ : มันสำปะหลังอ้อยข้าว  

         2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ : อ่างเก็บน้ำห้วยรวก -  ห้วยเทียนต.ทุ่งกระบ่ำอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี

         3.โรงงานอุตสาหกรรม : -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/06/2009