บ้านท่าน้ำตื้นเป็นชุมชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ อยู่ในเขตตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การก่อตั้งหมู่บ้านไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดบ้างก็ว่าเป็นหมู่บ้านมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วร้างไประยะหนึ่ง จนในระยะ 100 กว่าปี จึงค่อยๆ มีผู้คนมาอาศัยอยู่จนเป็นชุมชนท่าน้ำตื้นขึ้น บ้านท่าน้ำตื้น

         ท่าน้ำตื้นเป็นชื่อท่าน้ำที่ใช้สัญจรข้ามไปมาของผู้คนบริเวณนี้ ก่อนการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เมื่อหลังหน้าน้ำหลาก ท่านี้คนสามารถเดินทางข้ามไปมา ได้มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า “เมื่อม้าจะข้ามฟาก ณ ท่านี้ ม้ามักจะเกิดอาการตื่นตกใจจนไม่สามารถข้ามได้ (บางคนว่าเป็นม้าของกองทัพพม่าที่ผ่านมาที่นี้ แต่บ้างคนก็ว่าม้าทั่วๆ ไปที่จะข้ามท่านี้) ดังนั้น จึงต้องนำม้าไปข้ามอีกท่าหนึ่ง ที่อยู่ใต้แม่น้ำลงไปไม่ไกลกันนัก “ท่ามะขาม” ส่วน “ท่าม้าตื่น” ในเวลาต่อมาเสียงที่เรียกจึงเพี้ยนเป็น “ท่าน้ำตื้น” ดังนั้น “ท่าม้าตื่น” กับ “ท่าม้าข้าม” จึงมีตำนานเล่าขานร่วมกันมาช้านานแล้ว

         ท่าน้ำตื้นหลังจากสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เสร็จในปี 2423 ปริมาณน้ำในแม่น้ำแควใหญ่มีมากเกือบตลอดปี ต่อมาจึงมีการทำแท้งเพื่ออำนวยความสะดวกในหารสัญจรข้ามฟาก โดยเฉพาะรถบรรทุก 6 – 10 ล้อ ที่ต้องขนส่งสินค้าทางการเกษตรข้ามไปมาระหว่างฝั่งตะวันออกกับตะวันตก แต่เมื่อมีการสร้างถนนกาญจนบุรี – ไทรโยค สะพานจินดาจึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมฝั่งน้ำบริเวณแก่งเสี้ยนความจำเป็นในการสัญจรทางน้ำจึงหมดบทบาทและความสำคัญลง

          อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         แนวเขตของเทศบาลหนองบัว,พื้นที่ค่ายสุรสีห์

                   ทิศใต้                       ติดต่อกับ         พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน

                   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         เทือกเขาเนินปรางค์ หมู่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน

                   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         พื้นที่ตำบลหนองบัว

          ลักษณะภูมิประเทศของท่าน้ำตื้น

                   ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีแท้น้ำแควใหญ่ไหลผ่านใจกลางชุมชนจากเหนือมาใต้บริเวณ สองฝั่งแม่น้ำเป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีการทำนา ทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง เป็นบริเวณที่มีภูมิประเทศงดงามตามธรรมชาติ มีชุมชนอยู่อาศัยกระจายทั่วไป

แหล่งอ้างอิง

         ฟ้อน เปรมพันธุ์. (2556). คติชนคนท่าน้ำตื้น. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.