เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนยกฐานะมาจากสุขาภิบาลแก่งเสี้ยน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีเนื้อที่ประมาณ 11.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.942 ของเนื้อที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

         ตำบลแก่งเสี้ยนมีจำนวนหมู่บ้านและประชากรในปี 2556 อยู่ 9 หมู่ ดังนี้

          หมู่ที่ 1 บ้านท่าน้ำตื้น มีประชากร จำนวน 1,080 คน มีนายวริทรธร จารุพงษ์ประภา กำนันตำบลแก่งเสี้ยน

          หมู่ที่ 2 บ้านลาดทอง มีประชากร จำนวน 895 คน นายธนากร เกษมโสต เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 3 บ้านท่าเพนียด มีประชากร จำนวน 1,028 คน นายสายหยุด มังกะโรทัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน มีประชากร จำนวน 1,339 คน นายประสงค์ ทับขำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก มีประชากร จำนวน 1,072 คน นายชนพล หนูขาว เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลวก มีประชากร จำนวน 1,711 คน นายสมควร นิลจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 7 บ้านดินสอพอง มีประชากร จำนวน 561 คน นางสาวบุญยนุช รอดสิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 8 บ้านคอกวัว มีประชากร จำนวน 1,766 คน นางกลัยารัตน์ เอี่ยมลออ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

          หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักบุ้ง มีประชากร จำนวน 537 คน นางรัศมี ศีลธรรม เป็นผู้ใหญ่บ้าน

แหล่งอ้างอิง

         ฟ้อน เปรมพันธุ์. (2556). คติชนคนท่าน้ำตื้น. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.