วัดท่าน้ำตื้น ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ภาค 14 ฝ่ายมหานิกาย

         อาณาเขตของวัด

         ทิศเหนือ          ติดที่ดินเอกชน

         ทิศใต้             ติดที่ดินเอกชน

          ทิศตะวันนออก   ติดถนนท่าน้ำตื่น – บ้านเขาปู (ทางหลวงชนบท หมายเลข 3158)

         ทิศตะวันตก      ติดแม่น้ำแควใหญ่

          ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดท่าน้ำตื้น

         จากการสืบค้นและคำบอกเล่าของชาวบ้านวัดท่าน้ำตื้น เกี่ยวกับเจ้าอาวาส ผู้ปกครอง ดูแลบำรุงวัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า เจ้าอาวาสที่ปกครองดูแลวัดท่าน้ำตื้น มีมาตั้งแต่สมัยหลวงตาเชย และเรื่อยมา มี 7 รูป ดังนี้

         รูปที่ 1 หลวงตาเชย

          รูปที่ 2 พระอธิการจู

          รูปที่ 3 พระครูสิริวุฒาจารย์ สิริวุฑโฒ (หลวงปู่เอื้อน)

                   พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2521 เจ้าอาวาสวัดท่าน้ำตื้นและเจ้าคณะตำบลวัดลากหญ้า

         รูปที่ 4 พระมหาสมโภช มหุสสาโห (เหลืองสะอาด) พ.ศ.2521 เจ้าอาวาสวัดท่าน้ำตื้นและเจ้าคณะตำบลวัดลาดหญ้า

         รูปที่ 5 พระอธิการคงทอง พ.ศ. 2522 – 2542

          รูปที่ 6 พระครูกาญจนวัฒน์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำขุนแผน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

          รูปที่ 7 พระอธิการกมล อสิญาโณ (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

         

สิ่งสำคัญภายในวัดท่าน้ำตื้น

         1. พระอุโบสถในวัดท่าน้ำตื้น พระอุโบสถภายในวัดท่าน้ำตื้นแต่เดิมนั้นเป็นพระอุโบสถทำด้วยไม้ในสมัยพระครูสิริวุฒาจารย์ จึงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่โดยย้ายสถานที่จากอุโบสถหลังเดิมของวัด ทำจากสังกะสีหลังคามุงด้วยใบจาก สาเหตุที่อุโบสถเป็นเพราะสมัยก่อนยังไม่มีการกำหนดเขตวัดที่แน่นอนจนมาในปี พ.ศ. 2504 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงได้มีการกำหนดบริเวณเขตวัด ที่ชัดเจน จึงได้ทำการก่อสร้างอุโบสถในพื้นที่ของวัดมาจนถึงปัจจุบัน อุโบสถวัดท่าน้ำตื้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 และมีการยกช่อฟ้า พ.ศ. 2522 จากคำบอกเล่าของเจ้าอาวาสวัดท่าน้ำตื้นองค์ปัจจุบัน บอกว่า “สมัยก่อนท่าน้ำหลังวัด ในช่วยหน้าแล้ง น้ำจะลดแห้ลงเหลือระดับแค่ตามตุ่ม สามารถเดินข้ามฝากได้ แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้น ทำให้มีการปล่อยน้ำมาก ทำให้ท่าน้ำแห่งนี้มีระดับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน”

         2. หลวงพ่อหินแดง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเล่ากันมาว่า เป็นพระพุทธรูปที่พระครูสิริวุฑฒาจารย์ (หลวงปู่เอื้อน) ได้รับมาจากหลวงปู่เหรียญ เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) เดิมทีได้มา 2 องค์ คือหลวงพ่อหินแดง และหลวงพ่อหินดำ ต่อมาพระครูสิริพุทธาจารย์ (หลวงปู่เอื้อน) ได้มอบหลวงพ่อหินดำให้กับหลวงตามั่น เจ้าอาวาสวัดพุประดู่ เมื่อคราวสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาประจำวัดพุประดู่

          หลวงพ่อหินแดง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เห็นที่พึงทางจิตใจของชาวบ้านวัดท่าน้ำตื้น เป็นที่เคารพ นับถือ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเล็กๆ ข้างพระอุโบสถความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินแดงเป็นที่เลื่องลือ จากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่า “แต่ก่อนเมื่อถึงคราวเกณฑ์ทหาร ผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทหารเกณฑ์มักจะมาบนเพื่อให้สามารถจับเป็น “ใบดำ” ซึ่งจะได้ไม่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ ของที่นิยมนำมาแก้บนส่วนใหญ่เป็นประทัด หรืออาจจะมีหัวหมู่และของอื่นๆเพิ่มเข้ามาบ้างตามแต่ผู้บนได้บอกกล่าวไว้”

         3. พระพุทธรูปโบราณ ภายในวัดมีพระพุทธเก่าแก่อีกจำนวนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระครูสิริวุฑฒาจารย์ (หลวงปู่เอื้อน) ได้สะสมไว้ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ยกพระหัตถ์ขวาศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปศิลปะของมอญ 1 คู่ เจ้าอาวาสวัดท่าน้ำตื้นบอกว่า “เป็นพระพุทธรูป ที่ไดมาตั้งแต่สมัยของหลวงปู่เอื้อนท่านเก็บสะสมมานานแล้ว ไม่มีบันทึกข้อความที่บอกเล่าประวัติเกี่ยวกับที่มาของพระพุทธรูปดังกล่าวไว้เลย”

          4. หอสวดมนต์ อาคารภายในวัดท่าน้ำตื้นกลุ่มที่เป็นกุฎิสงฆ์มีอาคารด้านหน้าที่เรียกว่า “หอสวดมนต์” หอสวดมนต์หลังนี้สร้างในสมัยพระครูสิริวุฒาจารย์ (เอื้อน) เป็นเจ้าอาวาสมีสิ่งโดดเด่นเห็นได้ชัดคือ เสาของหอสวดมนต์เป็นเสาปุ่มไม้ที่มีรูปทรงแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ของวัด ทำมาจากไม้หลายชนิด อาทิ เต็งรัง, สะเดา, มะนาวผี, ดีหมี, มะเกลือเลือดได้มาจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ ลุ่มสุ่ม ทับศิลา ช่องสะเดา โดยใช้วิธีการมัดเป็นแพ และล่องแม่น้ำมา รวมทั้งใช้บรรทุกใส่เกวียนลำเลียงมาให้ที่วัด ต้นเสาที่นี้จะมีขนาใหญ่และมีตาไม้รอบตัว สวยงามมาก

แหล่งอ้างอิง

         ฟ้อน เปรมพันธุ์. (2556). คติชนคนท่าน้ำตื้น. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.