หมู่บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่อยู่ในหุบเขา และมีหน้าผาสูงชัน โดยตั้งติดกับแม่น้าสายหลักของจังหวัดกาญจนบุรี คือแม่น้าแควน้อย จากประวัติดั้งเดิม ในวันที่ 2 เดือนกันยายน ร.ศ.120 ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขมร ที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้าแควน้อยใช้น้าในการดารงชีวิตและในการคมนาคม และใน ศ.ก.119 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จประภาสตามลุ่มแม่น้าแควน้อยและในประวัติพงศาวดารได้เสด็จประภาสที่บ้านวังเขมร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ศ.ก.119 เวลาเช้า 1 โมง 20 นาที และได้พักค้างแรม ณ หาดทรายหน้าวังเขมร และตรวจเยี่ยม ดูแลความทุกข์สุขของราษฎร และวันที่ 9 ธันวาคม ศ.ก.119 เวลาเช้า 2 โมง 11 นาที ออกจากวังเขมร และเสด็จประภาสต่อไปยังเมืองไทรโยค (ข้อความข้างต้นคือความเป็นมาของหมู่บ้านวังเขมร ที่ปรากฎอยู่ในประวัติพงศาวดาร เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านทรงเสด็จประภาสตามลุ่มแม่น้าแควน้อย)

         บ้านวังเขมร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2542 โดยแยกออกจาก หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ โดยแยกพร้อมกับบ้านพุมุด หมู่ที่ 7 และบ้านพุเตย หมู่ที่ 8 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายเช็ง บุญเกิด และหมดวาระเมื่อปี 2544 เมื่อครั้งแยกหมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือน 67 ครัวเรือน มีประชากรชาย 153 คน เป็นหญิง 115 คน รวมประชากรทั้งหมด 268 คน มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 2,000 ไร่

         ปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิเชียร ขาหงิม มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน กรรมการหมู่บ้าน 7 คน มีจานวนครัวเรือน 109 ครัวเรือน มีประชากรจานวน 366 คน โดยแยกเป็นชาย 176 คน หญิง 190 คน อาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก อาชีพเกษตร จักสาน ช่างไม้ ค้าขายเป็นอาชีพรอง มีแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ถนนรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีแม่น้าแควน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้า