ประวัติความเป็นมา

         แต่เดิมอำเภอทองผาภูมินั้นมีฐานะเป็น กิ่งอำเภอสังขละบุรี ขึ้นกับอำเภอวังกะจนกระทั่งในวันที่17 เมษายนพ.ศ. 2482 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอสังขละบุรีเป็นกิ่งอำเภอทองผาภูมิ ส่วนอำเภอวังกะที่กิ่งอำเภอขึ้นตรงนั้นได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอสังขละบุรี" แทนต่อมาจึงได้มีการยกฐานะกิ่งอำเภอนี้ขึ้นมาเป็น อำเภอทองผาภูมิ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 พฤษภาคมพ.ศ. 2484 ซึ่งในขณะเดียวกันอำเภอสังขละบุรีได้ถูกยุบลงเป็นกิ่งอำเภอสังขละบุรีอีกด้วย 

ที่ตั้งและอาณาเขต :

      อำเภอทองผาภูมิ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

      ทิศเหนือ                ติดกับ  อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) และ อำเภอสังขละบุรี

      ทิศตะวันออก       ติดกับ  อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และ อำเภอศรีสวัสดิ์

      ทิศใต้                     ติดกับ  อำเภอไทรโยค

      ทิศตะวันตก         ติดกับ  เขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

      พื้นที่ : 3,655.171 ตารางกิโลเมตร

      ประชากร : 61,337 คน (พ.ศ. 2552)

     ความหนาแน่น : 16.78 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค :

         อำเภอทองผาภูมิ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 7 ตำบล  44 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ : 034-599745 โทรสาร : 034-599745 

ลักษณะอากาศ :

       ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

สภาพเศรษฐกิจ

       1.อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร ค้าขาย

      2.อาชีพเสริม ได้แก่ การท่องเที่ยว

      3.จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย โทร.034-599065-6,  ธนาคารนครหลวงไทย โทร.034-599073 และธนาคารออมสิน โทร.034-599312

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

     1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง

     2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย

     3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่2 บ้านสะพานลาว ตำบาลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อ้างอิง

       http://www.oknation.net/blog/print.php?id=59656