ชาวตำบลสระลงเรือทั้ง 17 หมู่บ้าน อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี ปลื้มปิติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระราชทานคลองส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าให้กับตำบลสระลงเรือทั้งตำบล รวม 3 โครงการ
                วันที่ 28 เม.ย.58 นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เราชาวตำบลสระลงเรือ ทั้ง 17 หมู่บ้าน รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตากับพี่น้องราษฎรชาวตำบลสระลงเรือด้วยพระองค์ทรงพระราชทานคลองส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าให้กับตำบลสระลงเรือทั้งตำบล รวม 3 โครงการ โดยมีหน่วยงานชลประทานกาญจนบุรีเป็นผู้ดูแลโครงการโดยในขณะนี้หน่วยงานชลประทานกาญจนบุรีกำลังทำการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลสระลงเรือ จำนวน 3 โครงการ
                โครงการที่ 1.สร้างที่บริเวณบ้านไผ่สี หมู่ 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยวางท่อส่งน้ำตั้งแต่หลังสวนสมุนไพรหมอเณรเคลื่อนผ่านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 7 ผ่านสี่แยกไผ่สีเลี้ยวขวาตัดข้ามถนนลาดยางหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
                โครงการที่ 2.บริเวณบ้านพุบอน หมู่ 8 ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ โดยล่าสุดวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากชลประทานกาญจนบุรี ว่ากำลังอนุมัติแนวท่อที่ 2 ซึ่งหากทำสำเร็จ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจะครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยจุดสิ้นสุดแนวท่อจะอยู่ที่วัดพรหมนิมิต
                สำหรับโครงการที่ 3 ก่อสร้างที่บ้านห้วยยาง หมู่ 3 หากทำเสร็จประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็จะมีหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 16 และพี่น้องตำบลจระเข้สามพันอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่อยู่แนวเขตติดต่อกับอำเภอห้วยกระเจาบริเวณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการมีแนวทางสูบน้ำมาจากคลองส่งน้ำสายท่าล้อ-อู่ทองแล้วส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรด้วยระบบส่งน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงดูฝน จำนวน 28,000 ไร่ ในฤดูแล้ง จำนวน 9,360 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในพื้นที่
                ทั้งนี้เทศบาลตำบลสระลงเรือและราษฎรพร้อมที่จะบริหารจัดการค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของโครงการฯ เองทั้งหมด และหากโครงการก่อสร้างสำเร็จทั้ง 3 โครงการก็จะสามารถทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนที่สุด
                สำหรับที่มาของโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบเนื่องจาก ร.ต.ต.พัฒนา สัมมาทิตติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาผ่านราชเลขาธิการขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำอาชีพเกษตรกรรมและใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีสำหรับราษฎรในเขตตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงาน กปร. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี
                พร้อมสรุปความเป็นไปยังสำนักงานราชเลขานุการเพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 679,000,000 บาท มีความยาวทั้งสิ้น 61.275 กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544
                โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลสระลงเรือราษฎรตำบลสระลงเรือได้ยื่นถวายฎีกาวันที่ 24 มกราคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
                 นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระลงเรือ เป็นผู้ถวายฎีกา