แหล่งอ้างอิง

ธนากร  เที่ยงน้อย. บุญตรี แสงประชาธนารักษ์ เห็นใจเกษตรกร พัฒนา Smart Farm ราคาถูก. เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 32
       ฉบับที่ 720 : 1 มิถุนายน 2563

คำขวัญกาญจน์ - สุพรรณ