แหล่งอ้างอิง

ชลธิชา  ศรีอุบล.  สสว. ร่วมมือ มทร.ธัญบุรี เสริมเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2. เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 32 ฉบับที่ 719 :
      15 พฤษภาคม 2563, หน้า 42

คำขวัญกาญจน์ - สุพรรณ