Home

กลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิ (บ้านรักษ์สาน) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งกลุ่ม (บ้านรักษ์สาน) ขึ้นมาโดยการนำของนางทองมา สังวาลสิน เพื่อจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกขึ้นมา เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่ง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยส่งผลกระทบโดยตรงแก่กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน อันเนื่องตัวผู้บริโภคอายุการใช้งาน ความสวยงาม ความหลากหลาย

 1,396 total views,  22 views today

ความเป็นมาของหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่บ้านทิพุเย เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลชะแล หรือ ชะแล” (จากคำบอกเล่าของชัชวาล เกรียงแสนภู) เพี้ยนเสียงมาจากคำว่า “ชะแล่” คือชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งมีขึ้นอยู่บริเวณน้ำผุด ซึ่งเป็นต้นน้ำเมื่อนำมาต้นดื่มสีของน้ำจะเป็นสีแดง ตำบลชะแลอยู่ห่างจากตัวอำเภอทองผาภูมิประมาณ 35 กิโลเมตร เป็น 1 ในตำบลในเขตอำเภอทองผาภูมิเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่

 4,076 total views,  2 views today

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครบรอบ 50 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรีมีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ซึ่งนับอายุได้มากกว่า 50 ปี ได้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิชาชีพและสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีการบริหารงาน

 15,597 total views,  1 views today

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรี

    พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 400 ปี แห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีฑาทัพผ่านกาญจนบุรีไปทรงยึดกรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2142 สถานที่ตั้งพระบรมราชนุสาวรีย์เป็นสถานที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า

 3,763 total views,  1 views today

ประวัติบ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองย่างช้าง ที่มาของชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อสมัย ปู่ ย่า ตา ทวด เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้ เคยเป็นทางผ่านของโคลงช้างที่ต้องเดินทางไป มา ซึ่งในหมู่บ้านนี้จะมีหนองน้ำใหญ่ อยู่หนองหนึ่ง จึงทำให้ช้างที่ผ่านไปมา ต้องหยุดพักที่หนองน้ำนี้จึงเรียกชื่อหมู่บ้านหนองยั่งช้าง แต่พอเวลาผ่านมาหลาย ๆ ปีก็เปลี่ยนมาเป็น หมู่บ้านหองย่างช้าง จนถึงทุกวันนี้เริ่มก่อตั้งในปี

 2,904 total views,  1 views today

1 2 10

วีดีโอ-rLOCAL

เรื่องเก่าชาวห้วยสะพาน เล่าขานประเภณี

นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายเทศบาลตำบลท่าไม้กาญจนบุรี