ศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

ตำบลไล่โว่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ 1,789.23 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้นานาพันธุ์ มีภูเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะเน่พ่อง บ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านไล่โว่-ซาละวะ บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง           องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน จึงจัดตั้ง “อาคารศูนย์วัฒนธรรมอบต.ไล่โว่

Loading

Read more

บ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา บ้านกองม่องทะ  หมู่ที่ ๒  ตำบลไล่โว่ ตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา มีแม่น้ำรันตีไหลผ่าน พื้นที่หมู่บ้านยาวไปตามลำน้ำทั้งสองฝั่ง บ้านเรือนตั้งอยู่เป็นหย่อมๆ ต่อเนื่องกัน มีไม้ผล เช่น หมาก มะพร้าว ทุเรียน มังคุด เงาะ กล้วย ลางสาด ลองกอง

Loading

Read more

บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา บ้านเกาะสะเดิ่ง เป็นหมู่บ้านที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกะเหรี่ยง ตั้งบ้านเรือนมากกว่า ๑๖๐ ปี นับ ชุมชนเริ่มเล่าเรื่องจดจำกันมาประมาณ ปี ๒๓๘๓ เป็นอย่างน้อย ด้วยชุมชนตั้งรกรากขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลไล่โว่ หมู่บ้านนี้ มีต้นไม้ชื่อต้นเกาะสะเดิ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ริมห้วย รากยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี จึงให้ชื่อหมู่บ้านว่า“ เกาะสะเดิ่ง” ลักษณะหมู่บ้าน เป็นชุมชนขนาดเล็ก

Loading

Read more

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑัณฑิกา  ศรีโปฎก  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป้นศูนย์ระดับท้องถิ่นทำงานเป็นเครือข่ายกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งประเทสไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอเซียนในปี พ.ศ. 2558 และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจ การศึกษา การวิจัย ด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรียังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออก (East –

Loading

Read more

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2481 ตั้งอยู่ในเขต หมูที่ 4 หมู่บ้านทุ่งมะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยชุมชนชาวบ้านทุ่งมะกรูดเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยงบประมาณของชุมชน เป็นอาคารชั่วคราว ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Loading

Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

Loading

Read more

โรงเรียนวัดเขารักษ์

โรงเรียนวัดเขารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลดอนแสลบ  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  บริเวณโดยรอบ เป็นชุมชนแบบชนบท ทางทิศตะวันออกติดถนนสายเลาขวัญ-ตลาดใหม่ และ  เขารักษ์ – ตลาดเขต   ทิศตะวันตกติดภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถาน “ พระปรางค์เขารักษ์ ”   ทิศเหนือติดวัดเขารักษ์ ทิศใต้ติดที่ ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลดอนแสลบ

Loading

Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

               วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร

Loading

Read more