ประวัติและที่ตั้งหมู่บ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนบ้านสามร้อยไร่เป็นชุมชนตั้งใหม่เดิมพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล และได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้านสามร้อยไร่อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ส่วนชื่อหมู่บ้านสามาร้อยไร่มีที่มาเกิดจากการอพยพของชาวนครปฐมในอดีตที่เข้ามาซื้อที่ดิน จำนวน 300 ไร่ แล้วมีการเรียกกลุ่มที่มาซื้อที่ดินและตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นว่า “บ้านสามร้อยไร่” โดยปัจจุบันมีนายมานะ  อินทรมณี เป็นผู้ใหญ่บ้าน (มานะ อินทรมณี, 2557) ที่ตั้งของหมู่บ้านสามร้อยไร่

 4,726 total views

Read more

สถานภาพตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลทั่วไป ตำบลหนองบัวเป็นตำบลเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยได้ชื่อว่าตำบลหนองบัว เนื่องจากว่าบริเวณใกล้วัดศรีอุปลาราม มีหนองน้ำซึ่งมีดอกบัวขึ้นอยู่มากมาย จึงทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาเรียกว่า บ้านหนองบัว และมีการตั้งชุมชนมากขึ้นจนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลหนองบัวได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๘ หมู่บ้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่าน ๑.๑.๑ เขตพื้นที่

 440 total views

Read more