นายอุดม ข้องม่วง ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการร้องเพลงขอทาน

นายอุดม ข้องม่วง ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการร้องเพลงขอทาน เพลงขอทาน เพลงขอทานบ้านสมุน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ร้องเล่นกันในหมู่บ้าน ตนเองเป็นผู้เขียนเนื้อเพลง โดยเนื้อเพลงขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ต่าง ๆ ว่าร้องในโอกาสอะไร ร้องเพื่อเชิดชูเกียรติให้ใคร หรือจะบอกเล่าเรื่องอะไร สามารถที่จะเขียนได้หมด อย่างเช่น กลุ่มศิลปินเพลงขอทานบ้านสมุน

 652 total views,  26 views today

Read more

นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ผู้รับรางวัล “มณีกาญจน์” ประจำปี 2563 สาขาวัฒนธรรมทางภาษา จังหวัดสุพรรณบุรี

นายพิสูนจ์ ใจเที่ยงกุล อายุ 63 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณ สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากวิทยาลัยครูนครปฐม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล รับราชการเป็นครูภาษาไทย มีความสนใจภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีการจัดทำหนังสือพิมพ์โรงเรียน

 405 total views

Read more

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเดชา ศิริภัทร อายุ 72 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการเกษตรยั่งยืน จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นายเดชา ศิริภัทร รับราชการอยู่ 2 ปี จึงลาออก เพื่อสารต่อธุรกิจเกษตรของครอบครัวในตำแหน่งผู้จัดการฟาร์มเกษตรภัทร ทำให้ทราบถึงปัญหาด้านการเกษตร จึงแสวงหาวิธีการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

 323 total views,  8 views today

Read more

นางวัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์ ผู้รับรางวัล “มณีกาญจน์” ประจำปี 2563 สาขาหัตถศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นางวัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์ อายุ 56 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สำกเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดกสานไม้ไผ่และหวาย สืบทอด สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาต่อจากคุณยายปิ่นแก้ว แสงจันทร์ฉาย ครูภูมิปัญญาคนแรกผู้ล่วงลับ นำงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผสมผสานกับหัตถศิลป์ชั้นสูงในราชสำนัก ปรับประยุกต์ตามสมัยนิยมและความทันสมัย ทำให้เกิดความโดดเด่นของผลงานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลายดอกพิกุล ลายหนามทุเรียน ได้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น

 58 total views

Read more