นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี


นายเดชา ศิริภัทร อายุ 72 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการเกษตรยั่งยืน จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
นายเดชา ศิริภัทร รับราชการอยู่ 2 ปี จึงลาออก เพื่อสารต่อธุรกิจเกษตรของครอบครัวในตำแหน่งผู้จัดการฟาร์มเกษตรภัทร ทำให้ทราบถึงปัญหาด้านการเกษตร จึงแสวงหาวิธีการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาข้าวและจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร มีความมุ่งหวังให้ระบบเกษตรมีการพัฒนาและเกิดความยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม จังหวัดสุพรรณบุรีในปี 2532 จัดตั้งมูลนิธิข้าวขวัญในปี 2542 และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ
นายเดชา ศิริภัทร มีแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การพัฒนาพันธุ์กรรมข้างและพืชพื้นบ้าน เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมและต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง จนได้สายพันธุ์ “ข้าวขวัญสุพรรณ” การส่งเสริมการเกษตรที่ลดการพึ่งพาสารเคมี ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิข้าวขวัญ ได้รับประโยชน์สามารถลดต้นทุนการผลิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ยังได้ให้ความสนใจ ศึกษาค้นคว้า วิจัยเรื่องพืชกัญชาเพื่อการแพทย์พื้นบ้าน จนสามารถผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์พื้นบ้าน มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการและใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาจำนวนมาก
นายเดชา ศิริภัทร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแวดวงวิชากเกษตร การศึกษา การวิจัยแพทย์พื้นบ้าน และวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างยาวนาน จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลผู้ได้รับรางวัล “มณีกาญจน์” สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีพุทธศักราช 2563
นายเดชา ศิริภัทร เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 อายุ 72 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน 13/1 หมู่ 3 ถนนเทศบาลท่าเสด็จ 1 ซอย 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
– พ.ศ. 2531 องค์ปาฐกมูลนิธิโกมลคีมทอง
– พ.ศ. 2535 รางวัลอโชก้า เฟลโลว์
– พ.ศ. 2539 ศิษย์เก่าตัวอย่าง 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ. 2545 ผู้ทำคุณประโยชน์กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– พ.ศ. 2548 รางวัลเพชรดีศรี มข. มูลนิธิศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ. 2552 โล่เกียรติคุณวาระ 30 ปี นิตยสารหมอชาวบ้าน
– พ.ศ. 2553 รับการคัดเลือกเป็น ปราชญ์ชาวบ้าน
– พ.ศ. 2554 รางวัลเกียรติยศ คนค้นคนวอร์ด ครั้งที่ 3
– พ.ศ. 2555 รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 9
– พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการเกษตรยั่งยืน สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน
– พ.ศ. 2560 รางวัลแทนคุณแผ่นดิน อวอร์ด เครือเนชั่นกรุ๊ป
– พ.ศ. 2561 รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2561
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ. 2562 รางวัลสุริยเทพทองคำ ปี 2562 จากมหาวิทยาลัยรังสิต
– พ.ศ. 2563 รางวัลครูผู้กล้าก้าว (9) เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ
ความภาคภูมิใจในการทำงานและการทำประโยชน์เพื่อสังคม
1.เขียนหนังสือจิตวิญญาณในเมล็ดข้าว
2.เขียนหนังสือเส้นทางเกษตรยั่งยืน
3.การถ่ายทอด เผยแพร่ผลงานไปยังหน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน หรือทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาจิตใจ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4.อุทิศตนในการหาข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรคมะเร็ง จนพบว่าสารสกัดในน้ำมันกัญชาสามารถยับยั้งเชื้อมะเร็งได้ จึงลงมือศึกษาและทดลองหาวิธีการสกัดที่ปลอดภัย โดยแจกจ่ายยาให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอไม่รักษาแล้ว จนผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกหลายปี

 

ข้าวขวัญสุพรรณ ข้าวเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการผลิตอาหารที่มีมาแต่อดีต พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเกษตรก้าวหน้า ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตจากภายนอกจนเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคข้าวขวัญสุพรรณ เป็นข้าวที่ผลิตขึ้นตามแนวทางข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลูกโดยเตรียมดินปกติไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ

แหล่งอ้างอิง
ฟ้อน เปรมพันธุ์. (2563). มณีกาญจน์ ที่ระลึกเนื่องในพิธีมอบรางวัลมณีกาญจน์แด่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2. กาญจนบุรี: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

Loading