สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

   

           วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางทิวา ชีวินไกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พลตรี เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 พลตำรวจตรี ไพโรจน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ

   

                           

                  จากนั้นเสด็จไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับเก้าอี้ ทรงศีล ต่อจากนั้น ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กราบทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย ชื่ออาคาร “พัชรปัญญา”จากนั้นทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประทับเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมนา ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล ตามพระอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเฝ้า ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศล ตามพระอัธยาศัย จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทานเงินที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทูลเกล้าถวาย ให้กับพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปในการดำเนินโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังบริเวณนิทรรศการ ชั้น 5 ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องเฉลิมพระเกียรติ เสด็จไปยังห้องศูนย์ศึกษาประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ชั้น 1 ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นพิธี เสด็จฯกลับ

 

          สำหรับอาคาร“พัชรปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2559 สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการและวิชาชีพ จัดสัมมนาด้านบริการวิชาการและด้านวิชาชีพ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้มาใช้บริการมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาศิลปะวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล อันจะสร้างประโยชน์เชิงพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

อาคารพัชรปัญญา หรือ อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม มีจำนวน 5 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม ห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา ห้องศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และห้องเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *