เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธธรม ได้มีดำเนินจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผศ.ดร.พจนีย์สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ได้มีการเทศน์ในเรื่องเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระอาจารย์ราชันย์ อริโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูปลัดวชิรวิทย์ เจ้าอาวาสวัดเทพนคร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และพระครูสมุภาณุวัตร รักษาการเจ้าอาวาสวัดกวางทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แสดงพระธรรมเทศนาดังกล่าว

ด้วยในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ และ “การเทศน์มหาชาติ” ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย การได้ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้นำแนวคิดจากมหาชาติเวสสันดรชาดกไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างค่านิยมให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง อันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ถาวรและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญ รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดประเพณี “การเทศน์มหาชาติ” ให้คงอยู่สืบไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างพลังบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี / นักศึกษาสาขาดิจิทัลคอนเทนต์

  

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Loading