วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครบรอบ 50 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรีมีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ซึ่งนับอายุได้มากกว่า 50 ปี ได้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสิชาชีพและสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีการบริหารงาน การบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยและความเป็นสิริมงคลอันจะทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและสำนึกรักในความเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีเหลืองที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดจัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครบรอบ 50 ปี ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยจัดทำพิธีบวงสรวงศาลพระพรมหน้าอาคารเรียนตึก 1 และจัดพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเหลืองทอง” ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต

   

       

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรีมีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” ซึ่งการก่อตั้งวิทยาลัยครูกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพุพระ เลขที่ 71 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างเส้นทางถนนสายไทรโยค – กาญจนบุรี ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 7 – 9 ด้านหลังส่วนหนึ่งติดกับลำน้าแควใหญ่พื้นที่บริเวณนี้เดิมจังหวัดสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์แต่เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่เป็นหินไม่เหมาะที่จะทำการเกษตร ทางจังหวัดจึงเสนอยกให้กรมการฝึกหัดครูเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธายกที่ดินทางด้านริมแม่น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยในการจะนำน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่มาใช้ในบริเวณของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 528 ไร่  วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เริ่มขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 พร้อมกับวิทยาลัยครูอีก 6 แห่งคือ วิทยาลัยครูเชียงราย วิทยาลัยครูกำแพงเพชร วิทยาลัยครูเลย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูสุรินทร์ และวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ตามเป้าหมายของกรมการฝึกหัดครูให้มีวิทยาลัยครูทั้งสิ้น 36 แห่ง และรับผิดขอบในการรับนักเรียนแห่งละ 2 จังหวัด สำหรับวิทยาลัยครูกาญจนบุรีรับนักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.) รุ่นแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2519 รับนักศึกษาทั้งสิ้น 546 คน ในปีการศึกษา 2520 รับนักศึกษาระดับ ป.กศ. เข้ามาอีกจำนวน 391 คน ในปีการศึกษา 2521 จะรับนักศึกษา 2 ระดับคือระดับ ป.กศ. ต้นจำนวน 400 คน ระดับ ป.กศ.สูงจำนวน 185 คน สำหรับวิชาเอกที่เปิดให้นักศึกษาป.กศ.สูงมี 6 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตร คหกรรมศาสตร์ อนุบาลศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา

ปีการศึกษา พ.ศ. 2523 ทำการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา)

ปีการศึกษา พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรแรกที่เปิดสอนคือ ภาษาอังกฤษ มีจำนวสนนักศึกษา จำนวน 36 คน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สายเทคนิคอาชีพเป็นปีแรก 9 หมู่เรียน จำนวน 261 คน และปีถนัดมาเปิดสอนอีก 8 หมู่เรียน จำนวน 259 คน และหลังจากนั้นไม่ได้เปิดอีดต่อไป

ต่อมามีการแก้ไข พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527) ให้วิทยาลัยครูเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่นๆ ดังนั้น

ปีการศึกษา พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา ในสาขาวิชาชีพอื่นและสาขาวิชาชีพครู รวม 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานของ 3 คณะวิชา คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา พ.ศ. 2533 สถาบันได้ร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี “จัดทำโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี” เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา

ปีการศึกษา พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูและต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีหลักสูตรระดับอนุปริญญา 2 – 3 หลักสูตรเท่านั้น สาขาที่เปิดสอนมี 4 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ มีทั้งคณะที่จัดการเรียนการสอน 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งมีการจัดเตรียมการจัดตั้งอีก 1 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา พ.ศ. 2539 ภาคเรียนที่ 2 ได้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบันที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญาตรี ใน 4 สาขาดังกล่าวข้างต้น การดำเนินงานของสถาบันมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

ปีการศึกษา พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 สถาบันได้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาและเปิดสอนในระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปีการศึกษา พ.ศ. 2542 ภาคเรียนที่ 2 เปิดเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 ภาคเรียนที่ 1 ได้ย้ายศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่เปิดสอนทุกระดับจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีไปที่ศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบันที่โรงเรียนสหวิทย์พณิชยการ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้อนุมัติโครงการรับ

ปีการศึกษา พ.ศ. 2545 ภาคเรียนที่ 1 สถาบันได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้นอีก 1 หลักสูตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และขยายระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ไปเปิดสอนที่ศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่โรงเรียนสหวิทย์พณิชยการ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 ภาคเรียนที่ 1 สถาบันได้เปิดสอนเพิ่มอีก 1 สาขา รวมทั้งหมด 5 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการบัญชี สถาบันโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. (สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สรภ.เดิม) เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 และได้เปิดสอนสาขาการบัญชีเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา และเปิดสอนปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มีนักศึกษาจำนวน 10 คน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2547 สภาสถาบันราชภัฏ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการสมทบทางวิชาการระหว่างสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 และในวันที่ 9 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *