ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง

ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยการริเริ่มของ นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้ ด้วยเห็นความสำคัญของการสืบสานศิลปะการแสดงแขนงนี้ จึงมีความคิดที่จะจัดการเรียนการสอนโดยนำเรื่อง นาฏศิลป์-นาฏดนตรี (ลิเก) เข้ามาอยู่ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยให้เด็ก ๆ รวมถึงครูในโรงเรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงแขนงดังกล่าว จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากผู้ปกครองและครอบครัวเด็กไม่มีเงินส่งเสีย ถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย และทำให้เด็ก ๆ ขาดโอกาสทางการศึกษา จากจุดนั้นจึงพยายามหาวิธีช่วยเหลือเด็ก โดยเน้นเรื่อง “การสร้างอาชีพเสริม” ที่นักเรียนสามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีเงินสักก้อนเก็บไว้เพื่อใช้เรียนต่อ และความที่ ชื่นชอบศิลปะการแสดง ทั้งดนตรีไทยกับลิเก จึงตัดสินใจก่อตั้ง “วงปี่พาทย์” ขึ้นโดยได้เชิญ อาจารย์นิมิต ยาจันทร์ ให้ช่วยมาเป็นผู้ฝึกสอนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพียงไม่นานทักษะทางดนตรีไทยของเด็ก ๆ ก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดวงปี่พาทย์ประจำโรงเรียนก็เกิดขึ้น และเริ่มตระเวนแสดง รวมถึงรับแสดงในงานพิธีการต่าง ๆ ที่ต้องการดนตรีไปเล่น ทั้งงานพิธีทางศาสนา งานศพ ทำให้เด็ก ๆ เริ่มมีรายได้ ต่อมาได้พัฒนาเพิ่มเรื่อง “การรำ” เข้ามา เช่น รำพลายชุมพล รำทะแยมอญ โดยออกแสดงร่วมกับวงปี่พาทย์จากชุดกับเครื่องแต่งกายที่ใช้คล้าย ๆ กับชุดลิเก จึงมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคณะลิเก ซึ่งทำให้มีคนติดต่อเข้ามาว่าจ้างเด็ก ๆ ให้ไปแสดงลิเกอยู่บ่อย ๆ จึงได้ตั้งคณะลิเกชุกพี้คอนแวนต์ขึ้น และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแขนงนี้หลายท่าน เพื่อมาร่วมมอบความรู้แก่เด็ก ๆ อาทิ ครูเกตแก้ว ดำขำ ครูวาสนา เหลืองประเสริฐ และครูเพิ่มพูน พึ่งพระเดช ซึ่งเป็นครูลิเกที่มีประสบการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีให้มาช่วยสอน รวมถึงยังเชิญครูลิเกท่านอื่น ๆ จากจังหวัดใกล้เคียงคือ ครูสำราญ สุขารมย์ จากบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และครูสุรชัย พรเพชร จากคณะลิเกกระต่ายขาว ให้มาร่วมถ่ายทอดศิลปะการแสดงนี้ด้วย

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ลิเกคณะโรงเรียนวัดชุกพี้คอนแวนต์ เป็นคณะลิเกเด็กที่ประกอบด้วยนักแสดงเยาวชน จากโรงเรียนวัดชุกพี้ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนมากกว่า 20 คน ที่คัดเลือกจากนักเรียนที่เห็นว่าพร้อม หรือสามารถทำการแสดงได้แล้ว โดยจะมีเด็กรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาทดแทนรุ่นพี่เก่า ๆ ที่กำลังจะเรียนจบออกไป แต่รุ่นพี่ หลายคนก็ตั้งใจว่าเมื่อมีเวลาก็จะกลับมาช่วยดูแลน้อง ๆ มาสอนน้องรุ่นต่อไป และในปัจจุบันได้บรรจุลิเกเข้าไว้ในหลักสูตร เป็นหลักสูตรพิเศษเสริม ที่จะเน้นเรื่องของนาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏดนตรี ทั้งนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนแล้ว คุณครูของเราก็ยังต้องเรียนด้วย เพื่อให้เข้าใจในการแสดงลิเก การรับงานการแสดง จะรับเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่กระทบกับการเรียน โดยจะรับแสดงเฉพาะวันหยุดเพื่อไม่ให้ผิดจากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะลิเกนี้ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างอนาคตด้านการศึกษาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงลิเก ประกอบด้วยกรับ กลองทัด ฉิ่ง ฉาบ ตะโพน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ระนาดทุ้ม เปิงมางคอก

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *