เจดีย์พุทธคยา

ประวัติความเป็นมา 

เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์จำลอง มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเจดีย์ มีความเชื่อว่าจะคอยปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดทางเข้า มีความสวยและงดงาม บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีได้สักการะบูชา

           

เจดีย์พุทธคยา เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ริเริ่มโดยหลวงพ่ออุตตมะ ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อ ที่ต้องการจะจำลองเจดีย์พุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย มาไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวพุทธที่อยู่รวมกันได้โดยไม่แยกเชื้อชาติได้มีสถานที่สำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้กราบไหว้สักการะบูชา โดยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ได้รับจากเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส ศรัทธาในหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งบริจาคมาทั้งที่เป็น เงินสด ทองคำ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างเจดีย์เป็นคนมอญทั้งผู้ชายและผู้หญิงในหมู่บ้านวังกะประมาณ ​400 คน ช่วยกันเผาอิฐมอญ จำนวน 260,000 ก้อน ต่อมา พ.ศ. 2525 เจดีย์ได้ถูกเสริมให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์เจดีย์มีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาว 42 เมตร สูง 59 เมตร บนเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และรูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะ ให้เคารพสักการะ ถัดไปด้านในบริเวณรอบองค์เจดีย์ทำเป็นลักษณะเหมือนระเบียงคด สามารถเดินได้โดยรอบ ทางเดินมีหลังคาคลุม และรอบ ๆ องค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปปั้นเทวดาประจำวันเกิด พื้นผิวองค์เจดีย์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเว้าแหว่งเป็นช่อง โพรง คล้ายลายเรขาคณิต ภายในช่องหรือโพรง มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ในพุทธลักษณะต่าง ๆ วางอยู่ด้านยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา สีขาวอมเหลืองใส ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารจำนวน 2 องค์ บรรจุในผอบ 3 ชั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ และทรงยกฉัตรทองคำแท้หนัก 400 บาท ขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์

   

สถานที่ตั้ง/พิกัด 

          วัดวังก์วิเวการาม หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผู้ให้ข้อมูล/บุคคลอ้างอิง/ข้อมูลอ้างอิง 

          https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=194 https://www.m-culture.go.th/kanchanaburi/ewt_news.php?nid=413&filename=index นายวิเชียร ศิริหงษ์ หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วัน เวลา ที่เก็บข้อมูล

2 มีนาคม 2565

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *