ประวัติบ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองย่างช้าง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อสมัย ปู่ ย่า ตา ทวด เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้ เคยเป็นทางผ่านของโคลงช้างที่ต้องเดินทางไป มา ซึ่งในหมู่บ้านนี้จะมีหนองน้ำใหญ่ อยู่หนองหนึ่ง จึงทำให้ช้างที่ผ่านไปมา ต้องหยุดพักที่หนองน้ำนี้จึงเรียกชื่อหมู่บ้านหนองยั่งช้าง แต่พอเวลาผ่านมาหลาย ๆ ปีก็เปลี่ยนมาเป็น หมู่บ้านหองย่างช้าง จนถึงทุกวันนี้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2245 หรือประมาณ 300 ปีมาแล้ว (นับถึงปี พ.ศ. 2545)

คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนมีใครบ้าง พ่อเฒ่า แม่เฒ่าเล่าให้ฟังว่า คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งวหมู่บ้านก็คือพ่อแม่ นางทิพย์ เชื้อรอด นางพวง รู้ประมาณ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้ว และยังมีอีกหลาย ๆ คนซึ่งพวกเขาจำไม่ได้ แต่รู้เพียงว่า เขาเข้ามาพักอาศัยเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ขายของป่าและทำการเกษตร จนกระทั่งปัจจุบันนี้

คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน นี้อพยพมาจากบ้าน หนองบัว ตำบล หนองบัว อำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี และจากบ้าน หนองแดง ต. หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จงกาญจนบุรี และยังมีคนห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี คนบ้านหนองหว้า ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และมีอีกหลายหมู่บ้านชักชวนกันมา อยู่ตามพี่ ตามน้อง เพื่อมาอยู่พักอาศัยทำมาหากิน กันเองจนถึงปัจจุบัน

เหตุที่แต่ละกลุ่มนี้อพยพมาจากบ้านเดิมเพราะอะไร ในการอพยพมาอยู่ในหมู่บ้านหนองย่างช้างนี้เดิมก็พากันมาเลี้ยงวัว กันบ้าง เก็บขอป่ากันบ้าง และเมื่ออยู่ ๆ ไปก็ชักชวนพี่น้อง เข้ามาอยู่พักอาศัย และก็ได้มีการจับจองพื้นที่ เพื่อถากถางพื้นที่เพื่อทำที่เพื่อการเกษตร ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทำนา ทำไร่อ้อย – ไร่ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูทั่วไปของชุมชน

สภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน/ชุมชน นี้ ก่อนที่จะตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างไร (เช่น เป็นป่า, เป็นทุ่งหญ้า, หนองน้ำ ฯลฯ) คนแก่ ๆ เล่าให้ฟังว่าเดิพื้นที่ของหมู่บ้านหนองย่างช้างแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าและหนองน้ำ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การหของป่า และเลี้ยงวัว เพราะมีหนองน้ำใหญ่ซึ่งมีชื่อเรียกว่าหนองช้าง ดังนั้นจึงมีชาวบ้านพากันมา อยู่พกอาศัยกันอย่างมากมายแต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าก็ได้ลดน้อยลงเพราะถูกถากถางเป็นพื้นที่ทำกิน

ปัจจุบันป่า หรือหนองน้ำ หรือห้วยที่เคยมีในอดีต ยังคงมีอยู่หรือไม่ ถ้าหมดไปแล้วเพราะเหตุใด จึงหมดไป ป่าที่หดไปเพราะ ชาวบ้านที่มาตั้งหมู่บ้านได้ถากถางเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยบ้าง ทำนา ทำไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักเลี้ยงชีพมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนพื้นที่หนองน้ำและลำห้วยนั้นยังคงมีอยู่เป้นแหล่งน้ำใช้ และเลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปีไม่เหือดแห้ง ทั้งปี

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพครั้งแรกของราษฎรที่อพยพมาอยู่หมู่บ้าน/ชุมชน คืออาชีพอะไรบ้าง ชาวบ้านจะทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ วัว ควาย และหาของป่าขาย ซึ่งสมัยก่อนความคิดของชาวบ้านมีเพียงแค่หากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ให้ชีวิตคงดำรงอยู่เท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาเยือน ก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความต้องการอยากมีอยากได้ จึงทำให้การประกอบอาชีพไม่ได้เป็นเพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่เพื่อมาสนองความต้องการมากกว่าปัจจัย 4   ปัจจุบันประกอบอาชีพ อาชีพหลัก ทำนา , ทำสวน / ทำไร่ , เลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพเสริม เจียรไนนิล – พลอย

 จำนวนประชากร

ครัวเรือนในชุมชนมีทั้งหมด  420  ครัวเรือน

ประชากรในชุมชนมีจำนวน  1,490  คน

เป็นชาย  64  คน   เป็นหญิง  816  คน

 ระดับการศึกษา

ประชาชนในหมู่บ้านหนองย่างช้าง  ตำบลบ่อพลอย  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และไม่นิยมให้บุตรศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  สาเหตุมาจากสภาพทางการเงินและเศรษฐกิจ

ระดับรายได้ของประชากร

รายได้ของประชาชนในชุมชนเฉลี่ยปีละ  37,000  บาท/ครัวเรือน

 

 2,107 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.