บริบทชุมชนเทศบาลตำบลหนองลาน

เทศบาลตำบลหนองลานยกฐานะเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ตั้งอยู่เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากอำเภอท่ามะกา 24 กิโลเมตรและห่างจากพื้นที่ 12,353.95 ไร่ ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีระบบน้ำชลประทานเข้าถึงร้อยละ 98 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนเป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 75 รับจ้างทั่วไป/โรงงาน ร้อยละ 20 และอื่นๆ ร้อยละ 5 ภายในเทศบาลจะมีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนการเงินชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ สถาบันการศึกษาและสถานบันการดูแลสุขภาพ/ความปลอดภัยในชุมชน

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/เขตการปกครอง/อาณาเขต

ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลหนองลาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/8 หมู่ 7 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกา 24 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 40 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือจด ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตกจด ตำบลอุโลกสี่หมื่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออกจด ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

เนื้อที่

เทศบาลตำบลหนองลานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19.8 ตารางกิโลเมตร (12,353.95 ไร่)

สภาพภูมิประเทศ

          มีสภาพทางกายภาพที่ราบลุ่มมีระบบคลองส่งน้ำของกรมชลประทานเหมาะแก่การเกษตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

          ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลและลมมรสุม แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อนช่วยระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝนช่วยระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้าน

          เทศบาลตำบลหนองลาน ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นหน่วยราชหการบริหารส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านของตำบลหนองลาน โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองลาน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 หนองลาน ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายเกรียงไกร อุปวรรณะ

หมู่ที่ 2 หกหลัง  กำนัน   ชื่อ นายสมศักดิ์ ใจงาม

หมู่ที่ 3 หนองลาน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายดีออล วิลัย

หมู่ที่ 4 จันทร์ลาด  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายจรัญ  ภูมมาลา

หมู่ที่ 5 รางหว้า  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายวิชา แย้มพวง

หมู่ที่ 6 หกหลังใน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ นายสวัสดิ์ มั่นคง

หมู่ที่ 7 อยู่เจริญ  ผู้ใหญ่งบ้าน  ชื่อนายนิเวท  ประจบดี

หมู่ที่ 8 หนองไม้แก่น ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายวันชัย ญาติคำ

ประชากร

          เทศบาลตำบลหนองลาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,372 คน แยกเป็นชาย 2,136 คน หญิง 2,236 คน มีความหนาแน่เฉลี่ย 220 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,173 ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ

           อาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองลาน ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย พริก ข้าวโพด

 

หน่วยธุรกิจในเขต

          ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม  4 แห่ง

โรงสี  2 แห่ง

สภาพทางสังคม

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่การร่วมกลุ่มของประชาชน 25 กลุ่ม

          กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน  5  กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์   8  กลุ่ม

กลุ่มสตรีแม่บ้าน  8  กลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร 4 กลุ่ม

จุกดเด่นของพื้นที่        

  1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตนเอง
  2. ผู้นำให้ความสนใจกิจกรรมที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบล
  3. เป็นพื้นที่มีความพร้อมทางด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคเหมาะสมที่จะส่งเสริมทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์

การศึกษา

โรงเรียนประถม  4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน  1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  1  แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 8 แห่ง

สถาบันและองค์การศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์  4 แห่ง

ศาลเจ้า 2 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย 1 สาย

บึง/หนองลึก 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น 16 แห่ง

บ่อโยก 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

          มีถนนลาดยาง 2 สาย

  • ถนนลาดยางสาย 3040 ระหว่าง ตำบลพระแท่น-ตำบลหนองลาน-อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ถนนลาดยางสาย 346 ระหว่างตำบลพระแท่น-ตำบลหนองลาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองลานมีประแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *