กลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิ (บ้านรักษ์สาน) อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งกลุ่ม (บ้านรักษ์สาน) ขึ้นมาโดยการนำของนางทองมา สังวาลสิน เพื่อจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกขึ้นมา เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่ง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยส่งผลกระทบโดยตรงแก่กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน อันเนื่องตัวผู้บริโภคอายุการใช้งาน ความสวยงาม ความหลากหลาย และวัสดุท้องถิ่นเริ่มหายากขึ้น เป็นต้น ความนิยมจึงลดน้อยลง

 

ทางกลุ่มจึงได้มีการคิดค้นหาวัสดุพลาสติกมาใช้แทนวัสดุเดิม ด้วยวัสดุหาซื้อได้ง่ายมีความคงทนทำความสะอาดได้ง่าย อายุการใช้งานนานขึ้นรวมทั้งยังมีการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระจาด ภาชนะใส่ของ ซึ่งมีสีสันสวยงาม และสามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบการจักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนบ้านเขามุสิได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มชุมชนให้สามารถมีรายได้พึ่งตนเองได้มีการถ่ายทอดในเชิงของการบริการวิชาการแก่กลุ่มชุมชนอื่นๆ และบุคคลที่สนใจแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตรวดเร็วเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นแต่กระบวนการผลิตยังคงมีรูปแบบเดิมๆ ซ้ำไป ซ้ำมา ทำให้ความนิยมของผู้บริโภคลดลง ความต้องการซื้อก็ลดลงตามไปด้วย ซึ่งมีปัจจัยหลายๆ ด้านที่ส่งผลกระทบกับกลุ่มชุมชน ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาอาชีพของกลุ่มและชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือเข้าสู่ระบบ OTOP ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ท้องถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

เอกสารอ้างอิง

มัทนียา พิทักษ์ชูโชค. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *